تاریخ به روزرسانی : پنجشنبه, 03 تیر,1400
Menu

24 ماه

محمد توسلی
1357 تا 1359
24 ماه
 
محمد توسلی
1357 تا 1359-24 ماه

محمد توسلی

1 ماه

سید رضا زواره ای
1359 تا 1359
1 ماه
 
سید رضا زواره ای
1359 تا 1359 - 1 ماه

سید رضا زواره ای

7 ماه

سید کمال الدین نیک روش
1359 تا 1360
7 ماه
 
سید کمال الدین نیک روش
1359 تا 1360 - 7 ماه

سید کمال الدین نیک روش

13 ماه

غلامحسین دلجو
1360 تا 1361
13 ماه
 
غلامحسین دلجو
1360 تا 1361 - 13 ماه

غلامحسین دلجو

9 ماه

محمد کاظم سیفیان
1361 تا 1362
9 ماه
 
محمد کاظم سیفیان
1361 تا 1362 - 9 ماه

محمد کاظم سیفیان

4 ماه

حسین بنکدار
1362 تا 1362
4 ماه
 
حسین بنکدار
1362 تا 1362 - 4 ماه

حسین بنکدار

44 ماه

محمد نبی حبیبی
1362 تا 1366
44 ماه
 
محمد نبی حبیبی
1362 تا 1366 - 44 ماه

محمد نبی حبیبی

16 ماه

سید مرتضی طباطبایی
1366 تا 1368
16 ماه
 
سید مرتضی طباطبایی
1366 تا 1368 - 16 ماه

سید مرتضی طباطبایی

108 ماه

غلامحسین کرباسچی
1368 تا 1377
108 ماه
 
غلامحسین کرباسچی
1368 تا 1377 - 108 ماه

غلامحسین کرباسچی

29 ماه

مرتضی الویری
1378 تا 1380
29 ماه
 
مرتضی الویری
1378 تا 1380 - 29 ماه

مرتضی الویری

10 ماه

محمدحسن ملک مدنی
1380 تا تا1381
10 ماه
 
محمدحسن ملک مدنی
1380 تا1381 - 10 ماه

محمدحسن ملک مدنی

24 ماه

محمود احمدی نژاد
1382 تا 1384
24 ماه
 
محمود احمدی نژاد
1382 تا 1384 - 24 ماه

محمود احمدی نژاد

138 ماه

محمدباقر قالیباف
1384 تا 1396
138 ماه
 
محمدباقر قالیباف
1384 تا 1396 - 138 ماه

محمدباقر قالیباف

7 ماه

محمدعلی نجفی
1396 تا 1397
7 ماه
 
محمدعلی نجفی
1396 تا 1397 - 7 ماه

محمدعلی نجفی

6 ماه

سید محمدعلی افشانی
خرداد 1397
6 ماه
 
سید محمدعلی افشانی
خرداد 1397 - 6ماه

سید محمدعلی افشانی

تا کنون

پیروز حناچی
آذر 1397
تاکنون
 
پیروز حناچی
آذر 1397

پیروز حناچی

سرپرست های شهرداری تهران

4 ماه

محمد حسین مقیمی
1381 تا 1381
4 ماه
 
محمد حسین مقیمی
1381 تا 1381 - 4 ماه

محمد حسین مقیمی

3 ماه

علی سعیدلو
1384 تا 1384
3 ماه
 
علی سعیدلو
1384 تا 1384 - 3 ماه

علی سعیدلو

1 روز

مصطفی سلیمی
1396 تا 1396
1 روز
 
مصطفی سلیمی
1396 - 1 روز

مصطفی سلیمی

1 ماه

سمیع الله حسینی مکارم
1397 تا 1397
1 ماه
 
سمیع الله حسینی مکارم
1397 تا 1397 - 1 ماه

سمیع الله حسینی مکارم