تاریخ به روزرسانی : پنجشنبه, 03 تیر,1400
Menu

سهیل کوثری

رزومه

شرح وظایف

ارتقای کیفیت فرآیند و نتایج تصمیم سازی در راس هرم شهرداری تهران
بررسی تخصصی طرح های ارجاعی از سوی شهردار و یا معاونت های ایشان جهت تصمیم سازی های پیشرو
جمع بندی و اظهارنظر در خصوص طرح های ارجاعی و تصمیم سازی برای شهردار جهت تصمیم گیری نهایی در مورد طرح ها
تولید محتواهای لازم برای تصمیم گیری شهردار در مواردی که ایشان ارجاع دهند.