امروز خودروی شهردار در خیابان نبود صبح سه شنبه در مترو و بی آر تی، همراه پیروز حناچی
روی سکوی ایستگاه متروی شادمان ایستاده و منتظر قطاری است که به سمت ایستگاه شهید کلاهدوز می رود. به همراهش که دارد از او عکس می گیرد می گوید نیازی به تصویربرداری نیست. پیروز حناچی سرپرست شهرداری تهران با دو سه همراه خود سوار قطار می شود و مسیر چند ایستگاهی تا چهارراه ولیعصر را در ازدحام فوق العاده واگن مترو می ایستد. از یکی از همراهانش می پرسد «خبر دارید کدام شهرداران مناطق امروز با خودروی شخصی رفتند سر کار؟». وقتی همراهش پاسخ می دهد که «آمار می گیرم»، می گوید «حتما بگیر و اسامی شان را به من بگو».
قرار است از چهارراه ولیعصر با خط بعدی به طرف میدان ولیعصر برود تا به یک قرار کاری برسد. روی سکو منتظر قطاریم. اول صبح است و مترو هم بسیار شلوغ. قطار می آید؛ چون نمی خواهیم زحمت مسافران واگن بیشتر و جای ایستادن شان تنگ تر شود، از این یکی منصرف می شویم. حناچی می پرسد «به نظرتان با بی آر تی برویم؟»، همه موافقند. در میدان زیرگذر چهارراه ولیعصر و نرسیده به پلکان، با نوازنده ویولنی که کنار دیوار ایستاده است کمی صحبت می کند و حرفشان که تمام می شود، همراه با جمعیت از پله ها بالا می رویم. روی سکوی بی آر تی چند اتوبوس پر را تماشا می کنیم و تصمیم می گیریم با بعدی برویم. سرانجام جمعیت کم و کمتر می شود و می توانیم سوار چهارمین بی آر تی شویم. یکی از شهروندان در اتوبوس به بغل دستی اش می گوید «این بنده خدا آشنا نیست؟». همسفر کناری اش به حناچی که ایستاده و یکی از میله های عمودی را گرفته نگاهی می اندازد، چند ثانیه فکر می کند و جواب می دهد «شهردار نیست؟!».
در ایستگاه بی آر تی میدان ولیعصر از اتوبوس پیاده می شویم و یکی دو کیلومتر با هم پیاده روی می کنیم تا پیروز حناچی به محل قرارش برسد. می گوید از این جا به بعد دیگر نیازی نیست همراهش باشیم. ساعت 9 صبح یکی از سه شنبه های بدون خودرو است و می دانیم امروز کسی خودروی شهردار را در خیابان نخواهد دید.