مشاور شهردار در امور فرهنگی منصوب شد
در حکم امین عارف نیا آمده است:
امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق اهداف شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر در انجام امور محوله موفق باشید.