• شرح وظایف واحدبایگانی

  -انجام کلیه امور جاری بایگانی نامه های دفتر شهردار تهران، مشاورین، معاونین اعم از نگهداری سوابق، ثبت سوابق بایگانی به صورت سیستم اتوماسیون اداری و اصل کاغذی انجام می گردد.

  -خدمت رسانی در ارائه سوابق مورد نیاز دفتر شهردار تهران، معاونین و مشاورین ایشان

  -تشکیل پرونده جهت اعضای محترم دفتر شهردار و دبیرخانه دفتر شهردار و بخشنامه های شهردار تهران ومعاونین

  -سوابق و نامه های موجود در بایگانی پس از 10 سال طبق بخشنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی به علت عدم پیگیری سوابق و کمبود جا و مکان و همچنین فاقد ارزش پیگیری سوابق توسط اداره کل تشکیلات و آموزش براساس بخشنامه سازمان امحاء می گردد که در حال حاضر سوابق موجود در بایگانی از سال 1372وجوددارد که بایستی توسط اداره کل تشکیلات و آموزش امحاء گردد.

 • شرح وظایف واحد صدور و تفکیک

  دریافت نامه های وارده که باید ارجاع شود و نیاز به ارسال کاغذی می باشد.

  تحویل کاغذی نامه ها از واحد نگارش

  تشخیص مواردی که نیاز به ارسال کاغذی می باشد.

  تهیه لیور و ارسال جهت مسئول دبیرخانه

 • شرح وظایف واحد توزیع نامه ها

  توزیع نامه های ساختمان شورای اسلامی شهر، ساختمان مرکزی و ساختمان روابط عمومی در قبال اخذ رسید.

  توزیع نامه های سازمان ها و ادارات و شرکت هایی زیر مجموعه شهرداری و سازمان ها و ارگان ها و نهادهای خارج از شهرداری به صورت روزانه و اخذ رسید.

  توزیع پاکت ها و بسته های واصله از معاونت ها برای نقاط مختلف در سطح شهر تهران

  حفظ اسرار و امانتدار بودن

  حفظ و نگهداری رسیدهای اخذ شده به مدت 5 سال و بایگانی آنها برحسب تاریخ

 • شرح وظایف واحد نگارش

  مطالعه دستور و سوابق نامه

  تایپ و تهیه پیش نویس

  تهیه پیش نویس ابتدا به ساکن با توجه به مطالب ارسال شده توسط مافوق

  تهیه و تدوین گزارش ها

  اصلاح

  تهیه کارتابل در خصوص نامه هایی که نیاز به ارسال کاغذ می باشد.

  تایپ پیش نویس به امضاء شهردار محترم

 • شرح وظایف واحد پردازش

  دریافت اتوماسیونی کلیه نامه ها و در صورت نیاز به وجود کاغذ دریافت کاغذ

  دریافت و بررسی نامه هایی که نیاز می باشد جهت استحضار

  ارسال جهت استحضار مقام مافوق

  پیگیری اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

 • شرح وظایف واحد پذیرش

  دریافت نمابر و در صورت اهمیت نامه و داشتن مشکل، پیگیری تلفن از مرجع ارسال کننده نمابر تا اصلاح آن

  ثبت ، اسکن و اختصاص شماره و تاریخ

  بررسی و جستجوی سوابق

  وارد کردن دستور و اقدام براساس دستور

  ممهور کردن نامه ها به مهر اقدام سیستمی

  ثبت در دفتر ارسال و مراسلات و ارسال به واحد پردازش

  ثبت در دفتر ارسال و مراسلات و ارسال کاغذ به واحد بایگانی

  ارسال سیستمی کلیه نامه ها به واحد پردازش

 • شرح وظایف رئیس دبیرخانه

  ارجاع نامه های شهرداری تهران و شهردار محترم تهران بر حسب موضوع به معاونتهای ذیربط

  نظارت بر حسن انجام کار واحدهای دریافت نامه ها و توزیع نامه ها و تفکیک نامه هاو ثبت و اسکن و بایگانی و دفتر ارتباطات مردمی

  تهیه پیش نویس نامه های صادره دبیرخانه مرکزی

  ارائه روشهای مفید و موثر به منظور بهبود روش کار دبیرخانه

  نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور رفاهی، پرسنلی، اداری و امور بانوان

  نظارت بر امور مربوط به آموزش پرسنل شاغل در دبیرخانه

  شرکت در جلسات ماهانه روسای دبیرخانه های قوای سه گانه و شورای هماهنگی دبیرخانه های شهرداری تهران.